Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Мандала "Триединство"

Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Мандала "Триединство"
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Мандала "Енергии на Духовната и Локалната Вселени за Творение"
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Мандала "Нашият Рай"

Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
ТРОИЧНОСТТА НА БОГА


Според тайното учение, в основата на цялата Вселена, на всичко съществуващо е една Същност, която е непостижима за човешкия разум. За Нея се казва, че е вечна, безкрайна, причина на самата себе си и неизменна. Макар че изпълва със Себе Си цялата Вселена, Вселената – както се твърди в древноизточните учения, все пак представлява само частица от тази Същност: ,,... изпълвайки Вселената с частица от Себе Си, Аз пак оставам”.

Твърди се, че тази Същност проявява циклическа активност – дълги периоди на бездейност и непроявеност се редуват със също толкова дълги периоди на активност и проявеност. Мъдреците на Изтока са считали, че е най-разумно човек да се въздържа от всякакви съждения относно състоянието на тази Същност в периодите на бездейност. Това състояние се е считало за абсолютно недостижимо за човешката мисъл, за принципно непознаваемо. Твърди се, че най-вероятно това е състояние на такова свръх-битие, че за нас изглежда като небитие; и състояние на такава свръх-активност, че за нас изглежда като пасивност, бездействие.

Онова, което – поне потенциално, е в полето на познаваемото за човека, са периодите на активност. В периодите на активност Първичната Същност – Причината на всички причини, еманира от Себе Си друга Същност, която в много религии и философско-мистически учения срещаме под названието Творецът на Вселената, или Бог. Творецът е в известен смисъл и безкрайна, и крайна Същност, защото, макар и извечно съществуващ в лоното на Първата Причина, все пак има крайно проявление. От Самия Себе Си Той създава, или ,,издишва” Вселената, поддържа я в продължение на един безкраен (от човешка гледна точка) период от време, след което отново я ,,вдишва” в Себе Си и всичко преминава в непроявено състояние.

Макар че представлява единна Същност, или единна енергия, Бог-Творец се проявява като Троица. Тези три аспекта на Бога, съставляващи същевременно синтетично единство, са известни като Отец-Син-Свети Дух в Християнството и като Брахма-Вишну-Шива в религиите на Изтока. В окултната литература ги срещаме като Дух-Душа-Тяло/Материя, Живот-Съзнание-Форма, Живот-Качество-Явление.

Етапът на проявление на Бог-Творец започва с диференцирането на неговата единна енергия на два полюса – положителен и отрицателен. Положителният полюс е онова, което наричаме Дух, а отрицателният – Материя. Духът и Материята в този смисъл са два полюса на една и съща енергия, или те представляват една и съща енергия съответно в нейната най-висока и най-ниска честота на вибрация. Така Материята се явява Дух в неговата най-нисша форма, а Духът се явява Материя в нейната най-висша форма. Между тези два противоположни полюса на единната енергия възниква магнитно поле. В известен смисъл то се явява ,,дете”, или ,,Син” на Духа и Материята. То играе ролята на посредник между тях и расте, или се интензифицира, благодарение на взаимодействието между Духа и Материята. Именно това магнитно поле се обозначава с термините Душа, Съзнание, Универсален Ум, Анима Мунди, Нус. Макар че този аспект на Троицата възниква трети – като резултат от взаимодействието на другите два, той се обозначава като втори, или междинен, поради своята посредническа функция. Освен собствените си специфични характеристики, той носи в себе си и характеристиките на Отеца и Майката (Духа и Материята), които той проявява и доразвива.

В тайното учение се указват и някои специфични характеристики на Духа, Душата и Материята, които ни помагат поне интуитивно да схванем, да си създадем някаква представа за същността на трите божествени аспекта. Тези характеристики са както следва:

Дух

Душа

Материя


Воля, Мощ, Намерение, План, Живот

Любов-Мъдрост, Чист Разум, Светлина

Интелигентна Активност


положителен полюс

магнитно поле

отрицателен полюс

Следва да отбележим, че и трите горепосочени аспекта представляват енергия от такъв висок порядък, че са абсолютно непостижими за човешките сетива. В този смисъл те са невидими за нас. Обикновено това се разбира от самосебе си, когато говорим за Духа и Душата. Но това важи и за Материята. Материята в рамките на тази първа проявена Троица, не е онова, което съвременният човек разбира под ,,материя”. Тук става въпрос за изначалната, недиференцирана форма на материята. Това е т.нар. в западната философия ,,пра-материя”, или първична материя, която на Изток срещаме под названието ,,мулапракрити”. Всички форми на материя, които са ни известни, както и много други, които не са ни известни, водят началото си от тази първична материя. Всички те съществуват в единна, недиференцирана форма в лоното на пра-материята; там те са в латентно състояние. Диференциацията, обособяването на различните форми на материята става под въздействие на Духа. Когато това въздействие се прекрати, тези форми отново се връщат към непроявено състояние в лоното на първичната Материя, която е тяхна единна основа. В Християнството този трети аспект на Бога се обозначава като Свети Дух – това ясно указва на неосезаемостта на тази субстанция.

Според тайното учение, от тази първа проявена Троица възниква цялата Вселена с всичко, което съществува в нея. Творението като цяло, както и всички творения, които го съставляват, се характеризират със същата троична структура: Дух, Душа и Тяло/Форма. Това означава, че Вселената е жива Същност, притежава Съзнание и тези двете се проявяват под определена Форма. Вселената такава, каквато ние я познаваме и която е обект на научно изследване, е само Формата, или Тялото, на една жива, съзнателна, интелигентна Същност, която ние – поради липса на по-адекватен термин, наричаме Бог или Творец. Вселената възниква по Волята на Бога, поддържа се от Него и се разгръща и развива по Божествен План. Доколкото е известно, тогава, когато Божественият План се материализира, или, с други думи, Формата се превърне в съвършено и адекватно отражение на Божественото Съзнание, а Божественото Съзнание се превърне в съвършено и адекватно отражение на Божествения Дух, цикълът на проявление приключва и всичко отново се връща в непроявено състояние, но вече на едно качествено по-високо ниво. Така следващата Вселена ще се развива на основата на постигнатото при сегашното проявление и ще демонстрира по-голямо съвършенство във всяко отношение. Всичко това си остава неведома тайна за нас.

Окултното твърдение, че всяко творение се характеризира с троична структура: Дух-Душа-Форма, означава, че абсолютно всичко във Вселената, като се започне от атома, премине се през нам известните форми – минерали, растения, животни, хора, планети, слънчеви системи, галактики и т.н., и се стигне до неизвестните нам форми на съществуване, представляват живи същности, надарени с някаква (различна от човешката) форма на съзнание, и се проявяват под една или друга материална форма. Като се изключат елементарните частици на материята, всички останали сътворени същности представляват сбор, или единство от по-малки същности (така молекулите са сбор от атоми, клетките са сбор от молекули, органите на човешкото тяло са сбор от клетки, а самото човешко тяло е сбор от органи). Богът-Творец е Същността, която представлява съвкупност, или сбор от всички останали същества. Така духовете на всички творения са само ,,искри” от Божествения Дух; душите, или съзнанията им са ,,искри” от Божественото Съзнание; а формите им са частици от единната Материя, или Тяло на Бога. Става явно, че всичко съществуващо е взаимносвързано и взаимнозависимо. Всичко се ,,движи” към определена цел, която е аспект на единната Цел, или План на Бога, и съзнателно ,,работи” за материализирането на този План.

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!