Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

МАРС

Гост · 8 · 8824

Мортиша

 • Гост
Източник: Планетите на любовта, М. Дж. Абади Клодия БейдърМарс отразява героичния аспект на вашата личност. В зависимост от знака и дома, в който е разположен, този бог по­казва как се бори човек, как и при какви обстоятелства може да го разгневи. С други думи, Марс показва как действате

МАРС В ОВЕН действа ГЕРОИЧНО
МАРС В ТЕЛЕЦ действа МИРОЛЮБИВО
МАРС В БЛИЗНАЦИ действа НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНО
МАРС В РАК действа ПОКРОВИТЕЛСТВЕНО
МАРС В ЛЪВ действа ВНУШИТЕЛНО
МАРС В ДЕВА действа СКРОМНО
МАРС ВЪВ ВЕЗНИ действа ДИПЛОМАТИЧНО
МАРС В СКОРПИОН действа СТРАСТНО
МАРС В СТРЕЛЕЦ действа СВОБОДНО
МАРС В КОЗИРОГ действа СЕРИОЗНО
МАРС ВЪВ ВОДОЛЕЙ действа НЕТРАДИЦИОННО
МАРС В РИБИ  действа ИДЕАЛИСТИЧНО

Тъй като Марс има много важно значение за формиращата се лич­ност и за това какви цели си поставя — чисто материални или в ин­терес на цялото човечество — той в много по-голяма степен от дру­гите планети има и ясно изразена негативна страна. Това се дължи на факта, че Марс управлява Овен — първия знак на зодиака, следо­вателно влияе по-силно върху нашите действия. Този бог може да означава източник на енергия, а също може да сочи и защо изразходваме твърде много енергия поради разположени­ето на планетите ни. Ето как Марс раздава енергия на различните зна­ци:

ОВЕН  Марс е естественият водач и в представянето му домини­ра "Аз"-ът. Той е Цезар, който казва: "Дойдох, видях, победих." Марс в личността на Овена може да открие, че животът е един вътрешен конфликт, че винаги има и още една битка, която трябва да бъде спе­челена. В Овен той е предопределен да победи, дори и тогава, кога­то благоразумното отстъпление е по-добрият изход. Марс се стреми да насърчава по-благородната страна на своята Венера, за да разбере, че е по-приятно да се прави любов, отколкото война.
ТЕЛЕЦ  Марс в Телец е извън своята бързо мислеща и бързо дейс­твуваща същност. Телецът е най-земният от земните знаци и тук пла­менният бог е затормозен и ограничен. Марс изразходва твърде много енергия за материални неща и физически наслади, като се започне от храната, виното и се стигне до секса. Помнете, че Венера управ­лява Телец и тук тя може лесно да надделее над Марс и да го пре­върне в лакомник (с нейната добра кухня) и ленивец (с нейната чув­ственост). За да бъде във форма, той има нужда от силна самодис­циплина.
БЛИЗНАЦИ Марс в Близнаци се страхува най-много от скуката. Той трябва да бъде непрестанно в движение, без значение дали това е от полза или не. Марс в Близнаци или губи много време в приказ­ки, или не прави нищо. Дори ако неговите значителни умствени спо­собности са ангажирани със сериозни технически или научни пробле­ми, той прекарва безкрайни часове на "празен ход", само за да разсее скуката. Може да говори цяла нощ и пак нищо да не каже. Самодис­циплината е ключът към неговия успех.
РАК Тъй като Ракът е най-емоционалният знак, разположеният в него Марс става много агресивен по отношение на преживяванията и семейството (дори то да се състои само от куче или папагалче!). Марс в Рак има склонност да изразходва твърде голяма част от енергията си в семейни конфликти, които сам създава, в защитни емоционални реакции и променливи чувства. Необходимо е да разбере, че същес­твува и външен свят, където може да приложи своите "майчински" заложби, че трябва да остави другите на мира и че свръхгрижите ог­раничават любимите хора.
ЛЪВ Марс в Лъв губи времето си в търсене на възхищение и признание, като че ли те са най-важното нещо на света. Той има нужда от постоянно одобрение, дори с цената на собственото си достойнство. В жаждата си да бъде център на внимание той може да отиде твърде далеч и да добие лоша слава чрез пресата. Както съветват философи­те, той трябва да се научи на сдържаност във всичко. Не е нужно да казваме, че това не е никак лесно за Марс в Лъв, който винаги иска да получи онова, което е пожелал, и то веднага след като го е поже­лал и точно както го е пожелал. Той постига всичко много драматич­но и демонстративно!
ДЕВА Силите на Марс в Дева могат да бъдат унищожени от под­робностите във всекидневието и особено в работата. Марс в Дева се изразява в любов към труда, дори и в най-обикновената работа. Ви­наги има още едно "и", което да се добави, или да се махне, още ня­каква подробност, която да бъде проверена. Това може да доведе до педантизъм или до "много труд за нищо пари". Марс в Дева има осо­бена нужда от успокояващото влияние на Венера, от малко глезене и отпускане.
ВЕЗНИ Марс е изключително свързан с мненията на другите и тяхното одобрение и не използува своята агресивност. Свръхкомпро-мисната същност на Везните е в противоречие с инстинктите му за оцеляване. Той изразходва твърде много енергия в съдружие с други и се превръща в един вид посредник. Докато привързаността на Вез­ните към добрите обноски, честните взаимоотношения, изтънченост­та, красотата и благополучието могат да го направят повърхностен. Богът изживява трудности, когато се наложи да се противопостави на околните и независимо, че непрестанно е въвличан в спорове, той трябва да се научи да отстоява правата си.
СКОРПИОН Марс управлява Скорпион и когато надделеят нега­тивните тенденции, той става параноичен. При това разположение той има склонност да изразходва много време, като издига укрепления срещу някаква въображаема бъдеща атака, трупа боеприпаси и неп­рестанно планира своята стратегия. Склонен е да поема рискове, ня­кои от тях неразумни, макар и да изглеждат изключително предизви­кателни. Скорпионът е известен със своята студенина, а Марс в Скор­пион е най-студеният. Силите на Венера в любовта и нежността са необходими, за да разтопят страховете и да го насочат към собстве­ните му положителни сили.
СТРЕЛЕЦ Свободно движещият се Стрелец разпилява енергията на Марс иа вятъра. Независимо че е дисциплиниран, той е като див мустанг — висока скорост и никакво търпение. Този стремителен из­блик на енергия свършва с безславно и безплодно изтощение. Скло­нен е постоянно да бърза, без да е проверил дали му стига горивото за такова пътешествие и често остава насред път. Трябва да се нау­чи да намалява скоростта и да контролира темпото си.
КОЗИРОГ Марс е възвеличен в знака на Козирога и затова не гу­би своята енергия. Това е едно от най-добрите му възможни положе­ния, но — както при Дева — може да означава и особена страст към работата. В този случай обаче Козирогът не си пилее времето в под­робности, които са без значение, а изгражда цялостна стратегия, ра­боти дълго и упорито, за да постигне целите си и получава най-висо­кото възможно възнаграждение за своя труд. Нуждае се от Венера, която да му помогне да отпочине, да се отдаде на удоволствия и да се остави да бъде обичан.
ВОДОЛЕЙ Тук Марс има склонност да изразходва твърде много енергия, за да постигне одобрението на околните. Реформатор по при­рода, той приема, че неговите реформи са необходими, а в действи­телност може да е тъкмо обратното. Тъй като обществото е важно за него, Водолеят предполага, че и той е не по-малко важен за общест вото. В своя устрем може да се окаже само огледален образ на хора­та около себе си и отразявайки техните, а не своите ценности, в край­на сметка да изгуби индивидуалността си. Силно се нуждае от Вене­ра, която да го насочи към реалната оценка на нещата.
РИБИ Марс приема всякакви идеи, за които е прочел или чул и това му влияе изключително силно. Той може да се отъждестви с все­ки човек, с когото е говорил, и с всяка книга, която е прочел. Амби­цията му се губи в мъглявината на впечатленията, създавайки един неудовлетворяващ живот без истински фокус. Неговият идеализъм отхвърля гнева, той позволява на чувствата си да го овладеят и дейс­твува ирационално, дори стихийно. Тук Венера може да помогне, ка­то го върне към действителността и го накара да почувствува, че има тяло на смъртен.
Марс в звездните карти олицетворява силата и енергията, които са ни необходими, за да се справим с трудностите в живота. Той е основният ни импулс да успеем, да оставим подир себе си следа и да издържим на изпитанията. Когато въздействува на примитивно ниво, Марс отразява чист животински инстинкт, основан на недоразвит, брутален сексуален нагон и инстинктивна териториална агресия.
КЛЮЧОВИ ДУМИ ЗА МАРС

Марс показва каква е вашата сексуална реакция, но по начин раз­личен от този на ВЕНЕРА. Тя е любовта и романтиката, докато Марс е действието — първичната сексуалност, заложена в нас. Вашият Марс е ясно изразен, когато предприемате някакво действие — рабо­тите, правите любов, строите, борите се, защитавате се. Най-силно­то му влияние е когато се любите или преследвате някаква цел.
Марс показва как действувате, кое ви кара да се възпламените, каква е вашата мотивация и стил на поведение, когато сте ядосани или агресивни.
МАРС В ОВЕН
Аз действувам: героично, въодушевено, мотивирано, бързо, точно, импулсивно, жестоко, състезателно, прибързано.
Мотивацията ми е желанието за: предизвикателство, задоволя­ване на собствения интерес, оригиналност.
Ядосвам се: моментално, бързо, силно.
Моят стил в секса е: пламенен, романтичен, доминиращ, покорен.
МАРС В ТЕЛЕЦ
Аз действувам: с постоянство, догматично, издръжливо, миролю­биво, бавно, консервативно, обсебващо, реалистично, внимателно. Мотивацията ми е желанието за: сигурност, любов, пари. Ядосвам се: бавно, силно, видимо. Моят стил в секса е: земен, чувствен, търпелив, любвеобилен.
МАРС В БЛИЗНАЦИ
Аз действувам: логично, гъвкаво, интелигентно, с леко сърце, пос­ледователно, променливо, повърхностно, общително.
Мотивацията ми е желанието за: информация, идеи, общуване.
Ядосвам се: непредвидимо, интелектуално, логично.
Моят стил в секса е: флиртуване, забавление, словесена изява, не-обвързване.
МАРС В РАК
Аз действувам: срамежливо, покровителствено, чувствително, ам­бициозно, с въображение, според настроението си, родителски, кос­вено, детински.
Мотивацията ми е желанието за: сигурност, грижа, близост.
Ядосвам се: емоционално, нацупено, прикрито.
Моят стил в секса е: романтичен, интимен, грижовен, изпълнен с въображение.
МАРС В ЛЪВ Аз действувам: великодушно, гордо, открито, романтично, смело, игриво,любвеобилно, егоцентрично, темпераментно.
Мотивацията ми е желанието за: власт, любов, лоялност.
Ядосвам се: драматично, невъздържано, бурно.
Моят стил в секса е: романтичен, страстен, демонстративен, за­бавен.
МАРС В ДЕВА
Аз действувам: интелигентно, уместно, съпричастно, практично, старателно, ловко, стегнато, прецизно, ефикасно.
Мотивацията ми е желанието за: стриктност, практичност, здра­ве.
Ядосвам се: логично, аналитично, критично.
Моят стил в секса е: познавателен, земен, сдържан, неприличен.
МАРС ВЪВ ВЕЗНИ
Аз действувам: добре балансирано, с изискани маниери, диплома­тично, честно, грациозно, помирително, нерешително, пасивно-агре-сивно, безлично.
Мотивацията ми е желанието за: честност, красота, привърза­ност, признание.
Ядосвам се: нелогично, словесно, трудно.
Моят стил в секса е: внимателен, нежен, традиционен, любвео­билен.
МАРС В СКОРПИОН
А з действувам: страстно, убедително, силно, скрито, пристрастно, смело, подозрително, завладяващо, дисциплинирано.
Мотивацията ми е желанието за: власт, самодисциплина, превъз­ходство.
Ядосвам се: отмъстително, фатално, разрушително.
Моят стил в секса е: страстен, чувствен, привидно сдържан, все­отдаен.
МАРС В СТРЕЛЕЦ
А з действувам: свободно, положително, усърдно, прямо, без це­ремонии, грандиозно, екстравагантно, с хумор, неангажиращо, оду-хотворяващо.
Мотивацията ми е желанието за: знания, свобода, владеене на положението.
Ядосвам се: философски, енергично, силно.
Моят стил в секса е: откритост, приключения, забавления, неан-гажираност.
МАРС В КОЗИРОГ
Аз действувам: добре организирано, отговорно, етично, сериозно, амбициозно, консервативно, съвестно, дипломатично, практично.
Мотивацията ми е желанието за: успех, сигурност, взимодейст-вие.
Ядосвам се: целенасочено, саркастично, с чувство на вина. Моят стил в секса е: консервативен, земен, пуритански, бурен.
МАРС ВЪВ ВОДОЛЕЙ
Аз действувам: без предразсъдъци, обективно, аналитично, хлад­нокръвно, непредвидимо, нетрадиционно, непокорно, хуманно, инту­итивно.
Мотивацията ми е желанието за: истина, мир в света, оригинал­ност.
Ядосвам се: непредсказуемо, хладнокръвно, аналитично.
Моят стил в секса е: нетрадиционен, променлив, сдържан, прия­телски.
МАРС В РИБИ
Аз действувам: чрез внушение, физически, внимателно, чувстви­телно, пасивно, идеалистично, уклончиво, състрадателно, свенливо. Мотивацията ми е желанието за: съюз, творчество, идеализъм. Ядосвам се: пасивно, непреодолимо, емоционално. Моят стил в секса е: плуващ, еротичен, боготворящ, чувствен.ЖЕНА С МАРС В ЗНАК ОВЕН
Аз съм жена боец. Мога да предвождам лека кавалерия. Впускам се в атака устремно и нищо не може да ме спре. Върша всичко бързо и експедитивно. Аз съм енергична, нетърпелива и импулсивна, понякога дори прибързвам. Намирам се в центъра на действието и то като негов лидер. Вървя напред, без да се обръщам и без да поглеждам дали някой ме следва. Оставям подробностите на другите, но първо ги убеждавам в необходимостта да завършат започнатото от мен дело. Винаги намирам нещо привлекателно, към което да се устремя. Аз съм като странствуващ рицар — тръпна при появата на всяко предизвикателство.
Не играя на дребно. Искам ли нещо или някого, атакувам директно. Действувам и реагирам спонтанно, дори по-късно да съжалявам. Първата ми реакция обикновено е вярна. Ако е необходимо, воювам — битката е в кръвта ми. Но и лесно сключвам примирие. Не съм нито срамежлива теменужка, нито виеща се лоза. Душата ми е романтична, но аз съм независима жена със собствено мнение. Харесвам мъжете, които непрестанно търсят, които имат ясни цели и разбирания за живота. Не искам да се страхуват от мен, а да са такива, каквито са в действителност. Не е необходимо да са изключително мъжествени. Моят избраник е деликатен мъж, художник или поет. Той трябва да е наясно със себе си и да се чувствува уверен. Допадат ми мъжете, които се държат мъжки.
Влюбвам се, ако нещата са истински. Смятам, че трябва да съм единствената дама в живота му и тогава страстта ми се нажежава до бяло. Ако не заемам най-важното място в сърцето му, аз повяхвам като маргарита без вода. Трябва да бъда всичко за него.
Правя първата крачка само ако се налага. Вероятността да бъда победена ме вълнува и обичам да редувам агресивността с податливост. Доминирането и пасивността в любовната игра ми допадат дотолкова, доколкото и двамата знаем, че това е само забава. Не желая да ме превъзхождат в живота, а само в любовта. Аз съм боец, но преди всичко съм любима.
« Последна редакция: Февруари 03, 2013, 06:24:37 от Мортиша »


Мортиша

 • Гост
ЖЕНА С МАРС В ЗНАК ТЕЛЕЦ
"Дайте ми сигурност" — ето моето мото. Аз съм изключително земна, типична Земя. Обичам удобствата и с удоволствие ще ги споделя с вас. Можете да разчитате на издържливостта ми. Но не ме притеснявайте. Издръжлива съм за десет души, но съм мудна. Докато реша да действувам, минава много време. Но после пухтя като неуморен малък двигател. Поема ли ангажимент, аз не се отказвам, а действувам. Може и да съм бавна, но съм последователна. Бъдете сигурни, че ще издържа дълго след като другите са се отказали от участие в състезанието.
Търпението е една от моите добродетели, но понякога проявявам голям инат. Реша ли нещо, трудно се отказвам. Но ако харесам някой мъж, ще държа на него, каквото и да се случи. Разумът ми ме прави твърда като Гибралтарската скала. Потребностите ми са основни и прости. Дайте ми нещо реално. Земя. Пари. Храна. Секс. И то в голямо количество. Изключителните ми възможности се отнасят и за секса. Аз съм жена, която може да се люби цял ден и цяла нощ. Имам отношение към тялото си и се грижа за него. Ласките ми са на световно равнище. Обичам физическия допир. Докосването ми притежава лечебен ефект. Масажите ми действуват изцелително.
Ако някой мъж ме желае, най-добре да ми го каже или още по-добре — да ми го покаже. Може да ме докосне, да ме прегърне, да ме предразположи, да ми помогне в домакинството, да ме посрещне на летището, да се грижи за мен, когато съм болна и да бъде до мен, когато ми е необходим. Никога няма да съжалява за това. Аз винаги ще бъда на негово разположение, защото съм сериозна, вярна и предана жена.
Нуждая се от мъж, който да ми носи сигурност, който да е по-скоро традиционен, отколкото новатор. Може да е тип супермен или да е със спокоен, но силен характер. Трябва да преуспява и да постига конкретни резултати. Харесвам мъжете, които се занимават с ръчна работа-например занаятчиите. Най-важното е да печели достатъчно. Мой проблем е, че силният ми характер привлича мамините синчета и ако ме задоволяват сексуално и чувствено, аз им прощавам слабостите. Толкова много харесвам красотата и удобствата, че мога да бъда съблазнена от добре сложен широкоплещест мъж или от мъж с големи финансови успехи. Ако се увлека по него и ако се разбираме, аз смятам, че съм намерила необходимото.
ЖЕНА С МАРС В ЗНАК БЛИЗНАЦИ
Говорете ми. Помогнете ми да изразя идеите си! Обичам разговорите, дори да говоря сама на себе си. Аз съм бъбривка от световна величина. Смайвам със своята проницателност, интелигентност и способност да преминавам от тема на тема. Мисловната активност и разнообразните дейности карат кръвта ми да кипи. Главата ми е пълна с идеи и аз жонглирам с тях. Промяната е моето спасение. Днес мога да свиря пънк-рок, а утре да се ровя в стари книги. Вдругиден ще наблюдавам миграцията на китовете или ще присъствувам на екстравагантен търг за произведения на изкуството. Важното е да има разнообразие.
Аз съм умна жена. Никой не може да ме спечели, ако не заинтригува ума ми. Не казвам, че хубавата фигура е без значение, поддържам линията си. Ала не по-малко важен е бързият и остър ум.Присъщо ми е разнообразието от идеи и разсъждения. Обичам тривиалните занимания като игри на думи и решаване на кръстословици. Разнищвам всеки проблем, стига да не е твърде сериозен и потискащ. Не съм задълбочена. Обичам да се нося свободно като въздуха и да участвувам във всички обществени прояви — нуждая се от това, както цветето от вода. Животът ми е непрестанна битка с досадата. Отегча ли се — повяхвам и загивам!
Флиртувам, защото обичам да опитвам всяка възможност. Флиртувам с идеите така, както флиртувам с мъжете. Ето защо смятам, че умът на идеалния мъж трябва да е толкова подвижен, колкото и краката му. Мразя тромавостта. Мога да въртя няколко флирта едновременно, както с жени, така и с мъже — но обърнете внимание, нищо сериозно! Накрая оставям всички и си лягам с книгите и списанията. Книгите за любов ме вълнуват силно. Понякога си мисля, че е по-добре да не се женя, и че изобщо не се нуждая от секс. Това се дължи на независимостта в моето мислене. Той може да ми изпрати цветя и аз ще ги приема, но само ако в букета има остроумно написана картичка! Държа на ума много повече, отколкото другите жени.
ЖЕНА С МАРС В ЗНАК РАК
Побеснявам, когато ме обидят или заплашат сигурността ми. Поради голямата си чувствителност и лесна ранимост, аз съм си изградила дебела външна обвивка. Но под нея се крие един сърдечен човек, една сантиментална и романтична мечтателка. Не ме подценявайте, макар че често съм меланхолична и затворена. С чувството си за оригиналност и творчество, аз мога да бъда твърде съзидателна. Хората грешат, като ме смятат за слаба, съдейки по уязвимостта ми. В действителност аз съм амбициозна и много упорита. Боря се и съм изключително издръжлива. Държа на себе си и на всичко свое. Дълго помня обидите.
За мене е най-важна финансовата стабилност и аз се стремя към нея. Застрашена ли е сигурността ми, правя впечатление на егоистка, но дори тогава съм до тези, които се нуждаят от моята помощ. Съчувствувам на сирачета, бездомни хора и животни. Майка ми беше ненадминат паникьор и аз съм наследила това качество. Непрекъснато страдам и проявявам майчинска загриженост към всяко божие създание. Отгатвам, че ме смятате за старомодна. Привлича ме домашната атмосфера, дори когато пътувам. Къщата е моето огнище, а децата силно и интуитивно ме привличат. Домакиня съм и обичам да готвя. Добрата храна може да предпази всекиго от болести. Към комфорта причислявам и играчките. Уютът ни предпазва от грубия външен свят.
Привлича ме традиционният тип мъж  — онзи, който може да
осигури добър дом за мен и децата ми. За .мен няма нищо по-сексуално от зачеването. Моят тип мъж е почтен, романтичен и дори — патриархален. Зная, че в него винаги е притаено едно малко момче. Лесно играя ролята на майка-бавачка, макар да съм жена със свободни възгледи и по принцип опонирам на тази роля. Невъзможността да помогна превръщам автоматично в страдание. Почувствувам ли се щастлива с моя избранник, аз проявявам въображение в еротиката и ексцентрично чувство за хумор. Не мога да понасям безразличието и незаинтересоваността. Сливам се с любимия чрез много дълбоки сексуални връзки и държа на вниманието му след любовния акт.
ЖЕНА С МАРС В ЗНАК ЛЪВ
Родена съм да управлявам, независимо в коя област. Увличам се във всичко, което правя и оставям трайния си, индивидуален почерк. Живея със сентенцията "ако вършиш нещо, върши го както трябва", при това в повечето случаи аз съм инициаторът. С мен трябва да се съобразяват. Амбициозна и горда съм. Честта ми е твърде скъпа и не се боя да действувам от позиция на силата. Позволявам си го, защото имам свое становище и лидерски способности. Поемам отговорности и последствията от тях. Макар да съм егоцентрична, аз не съм егоистка, нито пък скъперница. Отварям дома и сърцето си за тези, които харесвам, и ги обграждам с топлота и внимание. Радвам се да видя хора грейнали от щастие.
Очаквам и другите да се държат благородно към мен. Не признавам грешките си и понякога трябва доста сурово да ме оборват и убеждават, за да видя истината. Това се дължи на моята пристрастност. На мен ми подхожда само най-доброто. Предпочитам да загина славно, вместо да се задоволя с посредствен успех. Нуждая се от поле за творчески изяви, като не понасям никакви ограничения. Склонна съм да изпадам в екстремни ситуации и неотклонно настоявам за разнообразие — ненавиждам сивотата на всекидневието.
Любовта ми се движи в диапазона от оперетата до истинската драма. Жадувам за романтичното и вълшебното. Всичко обикновено ме отблъсква. Любовта ни трябва да е изключителна, макар и само във въображението ми. Без да ме е грижа за другите му качества, аз държа да си подхождаме сексуално. В леглото съм игрива и страстна. Обичам да лудувам и да се закачам, да се боря, за да видя кой е по-силният. Аз съм всеотдайна. Ще угаждам на капризите му, стига да ме накара да се почувствувам обожавана. Той трябва да е със силен характер и да има свой собствен стил. Може да е филмов продуцент или безработен актьор — важното е да е предприемчив, да се разбираме добре и да се наслаждаваме на страстен секс.
ЖЕНА С МАРС В ЗНАК ДЕВА
Всичко върша с голямо внимание към подробностите — и организирането на общо събрание, и приготвянето на чаша чай. Лесно постигам съвършенство. За живота и работата ми са характерни ефективността и високият професионализъм. Във всичко съм практична. Аз съм жена, която вярва, че формата зависи от действието и затова проявявам интерес към всякакъв вид начинания. Разбираш вкуса на сладкиша, след като го изядеш — тогава става ясно дали съставките са били добри, а рецептата педантично спазена. Всичко трябва да се върши в точна последователност. Аз обичам реда и държа той да се спазва стриктно. Харесвам порядъка и влагам рационална интелигентност, за да го създам около себе си. Чекмеджетата ми са добре подредени, бюрото ми е чисто, папките ми са точно номерирани, кухнята ми е удобна и практична. Редът е моята втора природа и винаги му отделям необходимото време. Защо да претупвам нещата? Вниманието към малките детайли се превръща в духовен смисъл на живота ми, защото зная колко важно е тяхното място. Някой бе писал: "Важни са малките неща. Можем да седим на планина, но не и на гвоздей". Одобрявам тази мисъл и тя ръководи постъпките ми.
Стремя се към съвършенство и прекарвам необходимото време в развитие на уменията си във всяка област на живота, включително в сексуалната. Аз съм сред най-добрите любовници, защото отделям внимание на детайлите. Забелязвам и се грижа за онова, което харесват близките ми — любимия им сорт кафе и двете лъжички захар в чая. Заради вниманието към подробностите изглеждам дребнава или дори превзета, но когато се освободя от задръжките си, аз съм естествена и чувствена. Много се грижа за тези, които обичам. Харесвам изтънчените мъже — каквато и да е професията им, те имат логичен ум и се стремят към съвършенство. Допадат ми сръчните, интелигентни и внимателни мъже. Мога да съм така критична, както и мъжът, когото харесвам, но когато всичко е истинско, било то целувка или посещение на концерт — нещата са наред.


Мортиша

 • Гост

ЖЕНА С МАРС В ЗНАК ВЕЗНИ
Не съм много амбициозна и не обичам амбициозните хора. Харесва ми да съм внимателна или да правя онова, което желаят другите и което би ги накарало да се чувствуват добре. Винаги се опитвам да поддържам спокойствие и веднага усещам противоречията. Всякакъв вид безчестие ме довежда до лудост. Въпреки че не обичам да споря, аз вземам отношение към всяка проява на несправедливост. Предпочитам културните дебати пред разгорещените спорове. Винаги е по-добре да се запази приятна и спокойна атмосфера. Конфликтите ме тревожат, но ги усещам още в зародиш. Опитвам се да накарам хората да разрешат проблемите си по цивилизован начин и обикновено успявам, благодарение на своята рационалност. Виждам двете страни на нещата и съм добър посредник. Хората уважават и ценят това.
Мъжете, които харесвам са крайно противоположни. Или са прекалено мъжествени красавци, или са благородни и артистични, с дълги развяващи се коси. Колебая се и не мога да реша кое е по-привлекателно — ума или външността. Често се лутам в търсене на правилното решение. Обичам да съм обвързана с друг човек. Трудно скъсвам — независимо от вида на връзката. Лесно правя компромиси, защото за мене е важно да запазя добри отношения. Отстъпвам, тъй като ненавиждам отрицателните чувства и конфронтацията. Ала има случаи, когато не съм на себе си и изневерявам на тези принципи. Тогава нарочно загарям вечерята или забравям да му се обадя по телефона. Но възцари ли се примирие, аз се връщам към естествените си добри маниери и такт.
В сексуално отношение съм съвсем обикновена и не обичам експериментите. Както животът, така и сексът трябва да са взаимно удовлетворяващи, изискани и не много бурни. Сексът е форма на общуване и трябва да включва вечери в ресторант, интересни разговори, елегантен външен вид и изискани обноски. Приятно ми е да знам каква е оценката на партньора ми за нашата връзка. Обичам цивилизованите спорове. Не ме нервирайте, защото ще ви затрупам с най-малките дреболии от последните двадесет години, които през цялото това време достатъчно тактично съм подминавала.
ЖЕНА С МАРС В ЗНАК СКОРПИОН
Аз съм жена, която не се страхува от шанса. Обичам да съм на ръба на риска. За мен няма средно положение — или-или. Влагам в настоящия миг сърце, душа и страст. Винаги съм такава — в добри, лоши, радостни или тъжни мигове. Рязка съм в действията и реакциите си и никога не върша нищо наполовина. Опознавам живота от двете му страни — тъмната и светлата. Влюбвам се всеотдайно. Ако не съм влюбена, се затварям в себе си. Реша ли да постигна нещо, аз го правя. Моят магнетизъм обгражда обекта на желанията ми и непреодолимо го притегля. Разчитам на това качество. Малко е да се каже, че съм сексуална по природа. Аз излъчвам секс, дори когато не мисля за него. Което е рядкост. За мене сексуалният живот е винаги на преден план. Стигам до крайности — на силна страст или пълно въздържание. Обичам да изпитвам себе си и другите, за да разбера какво се крие в глъбините човешки.
Несполуките не ме объркват. Често докарвам нещата до ръба на пропастта и ги оставям да се сгромолясат. Защото на тяхно място може да дойде нещо по-добро. Въпреки провалите, животът си върви. Предпочитам да се владея, защото знам какво е да не можеш да се контролираш. Понасяла съм ударите на съдбата и познавам синдрома на властта. Животът е опасно занимание и затова почти не разчитам на шанса. Анализирам от всички възможни позиции. Може би не винаги съм обективна, но прозренията ми са дълбоки и проницателни аз черпя от бликащия им извор.Когато мразя, мразя яростно- мъстя до степен на самоунищожение.
Идеалният мъж трябва да е силен и чаровен, с качества на лидер. Да създава около себе си атмосфера на тайнственост и да възбужда въображението. Той е посветен на работата и идеите си, поема рискове и живее на ръба на пропастта. Може да е религиозен фанатик или маниакален ревнивец, но когато се разбираме, сексът ни може да бъде истинско духовно изживяване, едно ново прераждане. Може би ще е нужно да преодоляваме противоречия, но това само ще направи любовта ни по-силна.
ЖЕНА С МАРС В ЗНАК СТРЕЛЕЦ
Аз съм човек на движението — в духовен, философски и физически смисъл. Дори и да е само в мислите ми, аз непрестанно обикалям света. Обичам излетите, къмпингите, екскурзиите, разходките в гората. Вълнуват ме чуждоземните нрави — култура, език, кухня. Правя всичко по един забележителен начин и се стремя да надмина себе си. Признавам, че съм малко тромава. Недодялана. Но това се дължи на зареяния ми в далечината поглед — просто не забелязвам това, което е пред мен. За щастие имам голямо чувство за хумор и мога да се присмивам сама на себе си.
Духовният живот е важен за мен и аз чувствувам, че имам определена мисия на този свят. Мисля самостоятелно и не се обвързвам с чужди идеи. Следвам пътя си, след като го открия. Истински вярвам в идеите си, но понякога ми е необходимо време, за да стигна до тях. Със силата на своята вяра мога да стана мисионерка и да печеля последователи. Говоря открито и свободно и не ме е грижа какво мислят другите. Казвам мнението си, независимо дали ще се хареса или не. Ето защо понякога изглеждам като аутсайдер — спомнете си момчето в приказката за новите дрехи на царя. Говоря само истината, а тя е често неприятна за общоприетите канони.
Харесвам секса и той не е проблем за мен. Имам собствени разбирания и не съм от стеснителните. Не смятам, че моногамните връзки са единствено възможните в живота. Неуморна съм и се нуждая от свобода. Особено ако избраникът ми не ме стимулира достатъчно. Винаги съм оптимистка и вярвам в бъдещето, независимо как се чувствувам днес. Ако този път не ми провърви, следващият ще бъде по-добре.
Любимият ми трябва да е активен и далновиден, о широк кръгозор. Привличат ме чужденците, особено ако пътуват много или преподават философия. Но винаги трябва да умеят да се забавляват. За мен е важно да вярвам в моя партньор. Двамата заедно ще извършим велики дела и ще посетим приказни места, Животът ни ще бъде непрекъснато предизвикателство, вечен стремеж към опознаване и усъвършенствуване.
ЖЕНА С МАРС В ЗНАК КОЗИРОГ
Аз съм жена с определени планове и цели, насочени към финансов успех и осигуреност. Може да изглежда материалистично, но нали всички имаме нужда от пари. Не се боя от работа и независимо от средствата, винаги постигам целите си. Работя сериозно, търпеливо и дисциплинирано. Сдържана съм, защото винаги оценявамситуацията и изчаквам.
Мъдра съм от дете и зная, че най-добре се работи вътре в системата, като се приспособиш и запазиш статуквото. Уважавам хората с авторитет и искам да бъда авторитетна личност. Не се боя от дъното и съм готова да свърша и нужната черна работа. Работлива съм, но работя за себе си. Аз съм индивидуалистка и притежавам необходимата издръжливост, за да преодолея пречките и да стигна върха.
Ако се налага, аз ще се облека елегантно. В държанието си съм дискретна и строго етична. Понякога съм безкомпромисна и се държа почти като пуританка. Може би защото се боя от нищетата. Стремя се към успех, за да се чувствувам сигурна. Това ме кара да действувам, сякаш нямам нужда от никого — всъщност още от дете съм самостоятелна. Много се страхувам и внимавам да не ме пренебрегнат.
Търся мъж, който да се грижи за мен и да ме закриля, но ми е трудно да се отпусна и да го предразположа. Не обичам да съм зависима — това е ужасно. Обикновено се оказва, че съм най-компетентната личност и поемам цялата работа, докато другите наоколо се мотаят.
Харесвам силните мъже, които знаят как да се владеят и не губят самообладание в кризисни моменти. За мен е подходящ стабилен партньор с чувство за отговорност. Или някой мълчалив особняк, който обаче знае как да действува, ако се появят трудности. С такъв мъж се чувствувам напълно освободена, забравям всички задръжки и давам воля на чувствеността си. Тогава мога да разчитам на успех.
ЖЕНА С МАРС В ЗНАК ВОДОЛЕЙ
Свободата означава много за мен. Тя е основният ми мотивиращ фактор. Аз съм изявена индивидуалистка и мразя да ме командуват. Настроена оъм алтруиотично и поддържам идеите за благоденствието на човечеството. Презирам егоизма. Съвестна съм и смятам, че трябва съзнателно да изпълнявам задълженията си. Не е необходимо да бъда заставяна или подсещана. Обичам да анализирам своите и чуждите постъпки. Това ми дава предимство, защото умея да правя творчески разбор на събитията. Обичам сдържаните отношения и съчетавам интуиция и логика, за да подхраня своя интелект. Около мен всичко е наелектризирано. Огън без топлина. Мога да намеря задоволително обяснение за всяко явление, но не давам воля на чувствата си — те замъгляват разума. А именно разумът ни отличава от животните. Поради предразположението си към рационалното, аз мразя да избухвам. По-лесно се анализира ситуация, в която не си ангажиран лично.
Бедата е, че след като направя разбор и разгадая личността на един мъж, аз започвам да се отегчавам и съм готова за промяна: очаквам следващия екземпляр, с когото процесът ще започне от самото начало. Това е начин да се чувствувам свободна, а усещането за независимост ми е необходимо като въздуха, който дишам. Дори когато имам постоянен приятел. Ето защо се интересувам от разнообразието в сексуалния живот. Нямам нищо против свободните брачни връзки, безбрачните контакти, груповия секс, бисексуалността, хомосексуалността, асексуалността. Дори против колективния сексуален живот. Идеята за комуните ми допада, независимо дали водят групов интимен живот или са дали обет за въздържание и са се посветили на някоя религиозна идея. Приятно ми е да съм сред хора, пък било то и на минерални бани.
Харесвам необикновените мъже: гениите, бунтарите, идеалистите, борците срещу общоприетите канони и учените откриватели. Идеалният случай е да намеря мъж, който да притежава всички тези качества. Заинтригува ли първо ума ми, тялото ми само ще го последва. Мозъкът е моят най-чувствителен орган.
ЖЕНА С МАРС В ЗНАК РИБА
Аз съм романтична идеалистка. Имам нужда от вдъхновение за всяко начинание. Веднъж въодушевена, аз проявявам безгранична енергия. Вдъхновя ли се, за мен умора няма. Дори обикновените задачи ми изглеждат изпълнени със смисъл: ценя скромността, тя възвисява душата ми. Аз съм толкова чувствителна, че долавям като медиум всичко около себе си. Познавам много различни състояния на духа, защото се забравям в работата и в любовта. Мога да се отдам изцяло на някоя кауза или на любимия си. Не обичам конфронтацията и някои ме мислят за бездейна, но това е една пасивна съпротива. По-скоро бих предизвикала объркване и смут, отколкото да се боря с главата напред. Изплъзвам се и плувам в събитията като част от потока, който се спуска по хълма, залива пътя и блокира движението. Ето как се съпротивлявам, когато се наложи.
Животът никога не е като на длан. Той е изпълнен с условности и притворства, неясноти и полутонове. Аз намирам вярната посока по заобиколен път и предлагам интересни и оригинални решения. Добър стратег съм. Дори когато не действувам, аз бързо оглеждам и преценявам обстановката. Реагирам в зависимост от това, което ми подсказват интуицията и чувствата.
Еротиката ме интересува дотолкова, доколкото е поетична и загадъчна. Харесвам сексуалните стимули — сексапилно бельо, многозначителни погледи, омайващи ухания и звуци. Интимността ме привлича и не винаги съм твърде придирчива, особено ако съм си пийнала или съм превъзбудена. Увличам се по мъже, които отразяват моята чувственост — мили, внимателни кавалери, поети или музиканти. Идеалният мъж за мен е с голямо въображение. Неговите фантазии ме вълнуват и подсилват страстта ми — аз имам нужда да бъда въодушевявана. Често идеализирам любимия си. Но лошото е, че понякога съм сляпа за действителността. Трябва да внимавам дали човекът, когото смятам за магическа личност от световна величина, не е просто един алкохолик, завладян от кошмари, а не от истински прозрения. И все пак, ако той има нужда от мен, аз отново попадам в негова власт.


Мортиша

 • Гост
МЪЖ С МАРС В ЗНАК ОВЕН

Аз знам кога и какво да искам. И то точно когато ми трябва. Бързо помитам всичко пред себе си. Който застане на пътя ми, не остава там за дълго. Аз притежавам истински боен дух.
Често си мисля, че съм се родил в неподходящо време, защото винаги ми се е искало да бъда рицар в блестящи доспехи, който защитава прекрасни девици, сразява дракони и щурмува крепости. Но времето няма значение, защото си намирам поле за изява и днес, в съвременната епоха. Аз съм личност, която не се бои да действува, да показва гняв и да поема ангажименти. Аз съм последният човек на света, който се нуждае от уроци по агресивност!
Харесвам жените, които ценят истинските, активните мъже. Свенливите дами не са за мен. Прекалено са деликатни. Не обичам да се безпокоя за крехки създания. Вълнуват ме "кръстоносните походи". Независимо от препятствията, аз се боря за това, което смятам за правилно. Не съм особено търпелив. Когато харесам някоя жена, аз не крия чувствата си. Веднага й показвам, че ми допада.
Би било добре, ако тя се интересува от спорт и ако е енергична, защото аз съм от мъжете, които се заседяват само когато гледат филм или четат приключенска книга. Плановете, които разработвам, ме вдъхновяват, тъй като във всичко, което върша, влагам страст — не само в отношението си към жените!
Аз съм активен любовник. В леглото съм агресивен и обичам да показвам надмощие.
Страстта е в природата ми и аз не го крия. Може да ви се струва странно, но въпреки буйния си нрав, аз съм мил и дори целомъдрен.
Възприятията ми са бързи — прекалено бързи за някои хора, но това е техен проблем. Ще трябва да свикнат с мен. Рядко се лъжа в спонтанните си реакции. Допусна ли грешка, без да се вайкам започвам отначало.
Харесвам два типа жени и се надявам някога да намеря тяхното съчетание: войнствения тип, към който принадлежа, и кокетния, капризен, женствен тип. Възможно съчетание, нали?
МЪЖ С МАРС В ЗНАК ТЕЛЕЦ
Бавно, но уверено — аз никога не се втурвам напред през глава! Обичам всичко да е ясно и сигурно. Харесвам реалните и осезаеми неща. Държа на собствеността и признавам, че обсебвам хората, които обичам. Те са мои и аз се грижа за тях. Парите са винаги важни за мен, независимо дали ги имам, или не. Те са моята идея фикс. Обичам природата и понякога живея сред нея, но винаги гледам да печеля. Държа на комфорта така, както и на финансовата сигурност. Винаги мисля за бъдещето. Действувам рутинно и предпазливо и се нуждая от факти и цифри, а не от въздушни теории. Интересуват ме конкретните примери.
Харесвам солидните неща — например трайните мебели и питателната храна. Не се нуждая от фантазии. Традиционната домашна гозба е несравнима с ястията, приготвени в префинена кухня. Домът е важен за мен и държа на неприкосновеността му. Аз съм внимателен, грижовен, много чувствен и сексуален. С ласките и прегръдките си действувам успокояващо върху хората и животните. Веднъж поел паричен ангажимент, аз винаги го спазвам. Упорит съм — непоклатим като скала.
Нуждая се от секс и обичам да се любя. Ласките и нежните докосвания са мой специалитет. Познавам тялото си и взаимодействието му с природата. Обичам ръчния труд — градинарство, готварство. Земните красоти ме изпълват с вълшебен трепет. Може да имам високи стермежи, но не съм фукльо. Винаги се грижа за любимата жена. Ако е болна, аз съм до нея. Тя може винаги и постоянно да разчита на мен. Дори да не се изразявам красноречиво, присъсътвието ми е неотменно и успокояващо.
Харесва ми да проявявам традиционно кавалерство — да отварям врати и да отмествам стол. За мен е естествена ролята на грижовник.
Дори да изглеждам затворен и мълчалив, чувствата ми са дълбоки и истински. Някои ме смятат за инертен, защото действувам бавно. Това е голяма грешка. Избухна ли, земята кънти. Предпочитам миролюбивата тактика, тъй като изригванията ми са опасни като вулкан.
МЪЖ С МАРС В ЗНАК БЛИЗНАЦИ
Аз съм от онзи тип мъже, които пускат телевизора, стереото и радиото, и същевременно говорят по телефона или беседват с някого. Аз имам телефон във всяка стая. Ако мога да си го позволя, не бих се отказал и от факс, така че незабавно да се свързвам с всяка точка на света и да получавам възможно най-бързи отговори. Информацията е в кръвта ми и умът е най-продуктивният ми орган. Ценя разнообразието от идеи. Интелигентността ме привлича много повече от красотата. Бих харесал грозна и непривлекателна жена -стига да е достатъчно интелигентна. Ако стимулира ума ми, тя стимулира и тялото ми. И бих я обичал за това. Само не бива да се опитва да се налага.
За мен интересният разговор е повече от еротично възбуждане. Без него не мога да се настроя за секс. Той е любимата ми игра — преди секса, по време на секса и след него. Сексът за мен е колкото умствено изживяване, толкова и физическо, тъй като смятам, че мислите властвуват над живота ни. Благодарение на безупречната си логика, аз мога да извадя вода от девет кладенеца. Не се отдавам на емоции, защото това е загуба на време.
Обичам да си оставям вратички и съм непоправим флиртаджия. Та нали всичко е игра? А аз я играя много добре и с лекота. Сериозните неща не са за мен.
Скуката е мой враг и правя почти всичко възможно, за да я държа на разстояние — включително и чрез сексуалните си връзки. Не съм съвсем сигурен, че се нуждая от секс. Мога само да си мисля или да говоря за него. Интересният разговор ме радва и ако сексът ни се окаже не особено сполучлив, то можем да си поговорим за преживяното и пак ще ни бъде приятно. Аз съм добър компаньон — стига да можете да ме привлечете. За.това е необходимо да ми допаднете интелектуално, но и да ми осигурите свобода. Иначе ще се затворя в себе си и няма да общувам. Нека използуваме всички възможности на духа и тялото — те са двете страни на един и същ медал.
МЪЖ С МАРС В ЗНАК РАК
Издържлив съм. Дори когато ме боли стомах о,т притеснение, аз пак не спирам да работя. За мен е важно да имам за кого да се грижа. Да съм уверен, че близките ми са осигурени, та дори и презадоволени.
Щастлив съм сред семейството си — заобиколен от жената и децата. Вярвам в семейното щастие. Дори да пътувам, моят дом е винаги в сърцето ми. Обикновено взимам предмети, които да ми напомнят за семейното гнездо. Често се обаждам вкъщи. Амбициозен съм, защото търся успеха като средство за сигурност. Дължа го на майка ми. Тя все се тревожеше. Работя много, за да имам пари в банката и храна на масата. Нищетата ме плаши и затова се запасявам, особено с продукти. Майка ми винаги поддържаше добре зареден килер — ей така, за всеки случай.
Ако се чувствувам сигурен, аз помагам на хората, изпаднали в нужда. Тъй като имам деликатна душа, приемам чуждата болка като своя. Скрит зад защитната си броня, рядко показвам стеснителността и състрадателиостта си. Влагам емоции във всичко, което върша. Не винаги съм прям — имам силно развито шесто чувство. Често се големея, но съм преживял много обиди и жадувам за романтика и за деца. Обноските ми са старомодни и традиционни. Миналото е моят ориентир за настоящето.
Когато се чувствувам несигурен, аз се отчайвам като дете и се надявам някой да се погрижи за мен. Упорит съм и захвана ли ое о някого, трудно го пускам. Хвърлям въдицата, улавям го и край. Веднъж почувствувал се сигурен, тази упоритост само ми помага. Работя продължително и усърдно, за да постигна целта си. Може да напредвам рачешката, но упорствувам, докато победя.
Обичам да съм край домашното огнище заедно с грижовната съпруга, която готви вкусно и поддържа романтична атмосфера. Проявявам любовната си страст, когато съм спокоен и сигурен. Обичам да съм вкъщи, където често проявявам еротичната ой любвеобилност. Не съм агресивен, но мога да се любя с часове. Аз съм сантиментален мечтател.
МЪЖ С МАРС В ЗНАК ЛЪВ
Харесва ми да съм мъж. Горд и страстен съм и всичко върша със замах. Мразя да вдигам врява за дреболии. Държа високо мерника и се стремя към върха. Не се задоволявам с второто място. Предпочитам грандиозния крах пред задоволителния успех. Мразя посредствеността и безвкусицата. Когато работя, влагам цялото си сърце и енергия, действувам устремно и изразходвам без остатък съзидателния си потенциал. Вярвам ли в даден проект, аз заставам изцяло зад него. Мога да стана дори фанатик — толкова се разпилявам понякога. Държа да оставя навсякъде собствения си печат. Водачеството ми приляга и винаги съм близо до властта. Зная, че съм роден да управлявам, и затова съм великодушен и прям. Вярвам в силата на благожелателството. Честта ми е безукорна и никога не се страхувам да отвърна на нечие предизвикателство. Високото положение носи и големи отговорности.
Признавам, че имам горещ нрав, че съм егоцентричен и понякога дори деспотичен, но никога не съм дребнав или стиснат. Раздавам се с открито сърце и съм готов да споделя всичко с онези, които обичам. Обграждам ги с внимание и с цялата си нежност. Приятно ми е да виждам, че хората откликват на моята любов и загриженост — аз ги огрявам като слънце. Крайно доверчив съм и ако веднъж сме се сближили, вие получавате пълното ми доверие. Само явното предателство може да ме накара да не изпълня поетото задължение — докато не се сблъскам с фактите, аз очаквам всички да са толкова лоялни и честни, колкото съм и аз.
Страстен мъж съм. Копнея за романтика и силни преживявания, искам да омая своята любима и да й предложа живот и любов като на филмова лента. Привличат ме блясъкът, властта — и в жените, и изобщо в живота. Обичам да пътешествувам в екзотични страни и да живея охолно с любимата си. Не се страхувам да показвам предпочитанията си и се боря за правата си. Властвувам над тези, които не успяват да отстоят позициите си. Нямам нужда от слабохарактерна жена, която изкуствено да поддържа самочувствието ми. Искам да сме чудесна, забележителна двойка и тя да бъде истинска кралица до мен — краля. Имам нужда силно и нежно да обичам и да бъда обичан по неповторим начин.


Източник: Планетите на любовта, М. Дж. Абади Клодия Бейдър
« Последна редакция: Февруари 03, 2013, 06:25:21 от Мортиша »


Мортиша

 • Гост
МЪЖ С МАРС В ЗНАК ВЕЗНИ
Аз съм любовник, а не борец. Единственото нещо, за което си заслужава да се боря, е справедливостта. Добър съм в отстояването на чуждите, но не и на собствените си права. Учтив съм и с добри маниери — човек, който не може да обиди или нарани. Аз съм джентълмен, а джентълменът винаги поставя чувствата на другите над своите. Това не ми тежи, защото уважавам всички хора. Уважението е най-добрият начин за постигане на изтънченост и хармония в отношенията. Естественият чар ми помага да бъда добър посредник. Определям точно обстановката и действувам, за да запазя или възстановя хармонията. Държа на резревираността си и рядко показвам, че съм ядосан. Въпреки това често съм на границата да избухна. Ала по-скоро бих убил противника си с любезност, отколкото с гняв. Мухите се ловят с мед. Искам хората да се разбират и често подавам и другата си буза.
Тази моя характерна черта е чудесна за обществото, но на мен не ми носи никаква полза. В старанието си да помагам на другите, аз често пренебрегвам собствените си нужди. Тогава се ядосвам на малодушието си и започвам нарочно да закъснявам за срещи или да забравям неща, които са важни за другия. И когато накрая покажа своето раздразнение, припомням и най-малките разочарования от последните десет години, които, разбира се, съм бил така любезен да премълча.
Ценя красотата и грацията на жените, също както интелигентността и вкуса им. В секса винаги се проявявам като джентълмен. Нежен съм и държа любовта да носи взаимно удоволствие. Обичам елегантната и интимна обстановка. Ексцентричността не ми подхожда. Идеалната ми партньорка е много женствена и има остър ум. В търсене на пълно равновесие, аз се колебая между двете крайности — от глупавите хубавици до неугледните научни работнички. Важното е да съм с някого. Съпреживяването и близостта са жизнено важни за мен.
МЪЖ С МАРС В ЗНАК СКОРПИОН
Аз рискувам във всички области на живота, но най-вече в сексуалната. Непрестанно се подлагам на проверка при извънредни обстоятелства. Противоположностите силно ме привличат. Любовта и омразата. Животът и смъртта. Раждането и прераждането. Светлината и мракът. Доброто и лошото. Аз съзнателно ги преживявам, защото смятам, че трябва да проникна в дълбините на всяко познание. Моят втренчен поглед разсъблича хората и не само сваля дрехите, а прониква дълбоко в душите им и вижда какво се крие там. Аз съм роден психоаналитик. Изграждам, но обичам и да разрушавам, за да мога отново да съградя и то по-добре. Проверявам всичко по няколко пъти — от боклука до любовния си живот — за да мога да ги използувам до крайност. Каквото и да правя, аз го правя с отношение, с чувство, със страст — и то с голяма страст. Мога да стигна дотам, че да се откажа от секса, за да проверя себе си и да се науча на самодисциплина. Бих се подложил на изпитания, като се поставям в странни и непознати ситуации. Търся тъмната страна на нещата, за да разбера по-добре светлата. Тъй като живея на ръба на риска, аз познавам необходимостта от самоконтрол. Мога да бъда потаен, защото с мен се случват много повече събития, отколкото ви се струва, и някои от тях запазвам само за себе си.
За мен важи правилото "с търпение всичко се постига". Притежавам изключителния талант да довеждам всичко докрай. Моите желания са толкова силни, че могат да провалят живота ми, Ето защо се старая да бъда дисциплиниран. Ала трябва да внимавам да не прекаля с излишния самоконтрол. Вървя по въже, опънато между опасното и прекрасното, затова се увличам по фанатичните религии. Отмъщението е в кръвта ми, затова внимавайте. Ще ви унищожа със сарказма си или просто ще реша, че не съществувате. Огън или лед. Ще ви отмъстя, дори с цената на собствения си провал. И пак ще се почувствувам удовлетворен.
Често изразходвам силата си в секса — там мога да доминирам или да бъда доминиран. Подходящата жена ще превърне сексуалната ни връзка в духовно преживяване, а аз ще изявя присъщата си възвишеност. Аз ще й се доверя едва след като сме минали през много премеждия и тогава ще стигнем висините и ще живеем като ангели. Заслужава си, нали.
МЪЖ С МАРС В ЗНАК СТРЕЛЕЦ
Обичам приключенията. Трябва непрекъснато да се движа и да пътувам, дори да е с градския транспорт или пък мислено. Любопитен съм — интересуват ме други култури, други страни, други езици. Знам, че реша ли да постигна нещо — нищо, ама нищо не може да ме спре, стига истински да го искам. Просто не вярвам в думичката "не". Аз съм добронамерен оптимист. Търся златото в края на дъгата, защото вярвам, че то е някъде там. Имам чувството, че изпълнявам някаква специална мисия, макар да не знам точна каква. Затова духовното е важно за мен. Аз обаче сам си го определям и не обичам да ми се месят. Независим съм и не се водя по ничии идеи. Развивам се индивидуално. И когато изпитам удовлетворение, аз истински се посвещавам на своите идеи. Признавам, че трудно се свъртам на едно място, само за да постигна целта си. Не винаги съм реалист в идеите си.
Все пак рискувам всичко, за да се добера до дълбините на познанието. Жадувам за радостта на откривателството, копнея да разбера и опозная света. Отношенията ни ще са винаги на карта и винаги казвам мнението си, дори да не ме питате за него. В словото и мислите си съм откровен — както казват, честен до глупост. Понякога изричам повече от необходимото и греша, но изглаждам нещата с чувството си за хумор. Обичам да се смея и да карам всички да се смеят.
Особено когато се любя — дори тогава аз пак се смея и забавлявам. Та защо ни е сексът без смях и радост? От друга страна, аз съм склонен към спиритични ритуали. В половия акт виждам отражение на най-висшата плътска наслада, която може да постигне човек. По природа съм бродяга и трябва да съм сигурен в чувствата си, за да поема някакъв ангажимент. Ограниченията ме разстройват: държа много на собствената си свобода. Изучавайки много и различни жени, аз търся истинската любов — любовта, в която ще повярвам завинаги. Тогава ще знам, че съм открил единствената за мен жена.
МЪЖ С МАРС В ЗНАК КОЗИРОГ
Разчитайте на мен за сигурност и постоянство. Вероятно не съм най-блестящият, но съм най-надеждният мъж. И най-етичният. Стремя се по своему към успеха. Придържам се към обществените норми, работя много, но съм самотник и индивидуалист. Ако са накърнени моралните ми принципи, аз се противопоставям и никакъв външен натиск не може да ме накара да отстъпя. Главното за мен е да си създам реални, солидни позиции. Щом трябва, аз се съобразявам с наложения стил в службата ми. Пускам си брада по време на почивката. Мога с малко да постигна много и познавам добре истинския смисъл на думата консервативен. Тя означава "консервация", или основни, земни идеали. Етичен съм, но парите и престижът означават много за мен. Човек оцелява благодарение на тях. А аз искам да оцелея, да успея и да се грижа за тези, които обичам.
Не съм от най-бързите. Спомняте ли си за костенурката и заека? Аз съм костенурката. Движа се бавно, но стигам до целта. Препускането не е най-бързият път към успеха. Дългото бягане означава съобразяване с издръжливостта. Планирам, организирам и зная какво да очаквам. Светлината на прожектора не ме вълнува. Предпочитам да работя зад кулисите. По-добре да качвам и да свалям краля от трона, отколкото да бъда самият крал. Не бързам, защото знам, че ще постигна целта си.
Това се отнася и за жените. Не бързам и изчаквам нещата сами да потръгнат. Харесвам благопристойните жени, които знаят как да се държат в обществото. Фрапантното поведение тутакси ме отблъсква. Признавам, че не съм твърде самоуверен. В желанието да не се изявявам, аз се затварям и потискам чувствата си. Отрано трябва да се приуча към самоконтрол, който е средство за оцеляване, това обаче се съпровожда от цяла серия забрани. Веднъж освободен, мога истински да полудувам. Неуморен съм и в работата си и в леглото.
МЪЖ С МАРС В ЗНАК ВОДОЛЕЙ
Аз съм господин Хладнокръвие. Дори се оприличавам с извънземните същества. Присъщи са ми типичните мъжки слабости: мотоциклети, самолети, ала интересите ми са свързани с интелектуалната дейност. Не принадлежа към типа нахакани мъжаги. Аз съм независим интелектуалец. Подходът ми към живота е главно теоретичен. Така се чувствувам по-сигурно. Не обичам да се обвързвам. Колко е неприятно, когато се разпалват страсти и човек не може да разбере какво става. Мразя да се притеснявам и да губя самоконтрол. Рядко се гневя. Субективността е чужда на стила ми. Склонен съм към изследователска дейност, създавам теории, които обясняват явленията от живота.
Аз съм завладян от хуманистичните си идеали и се опитвам да живея според тях. Поне на теория вярвам в братството и космополитизма. Практиката е нещо друго, но това не ме тревожи. Обичам всички видове експерименти, включително сексуалните. Интересувам се от бисексуалността и асексуалността. Не че съм склонен да ги практикувам, но за мен те са една реална възможност. Аз преценявам всички възможности — нищо не се знае, утре може да ми потрябват. Промяната е в кръвта ми. Високо ценя индивидуализма, но ми харесва и възможността да се присъединя към общество, посветило се на по-висши идеали. Привлича ме изучаването на проблеми с духовен характер — но само като идея. По-скоро бих поел ангажимент към някоя организация, отколкото към отделен човек.
За мен идеалната жена е умна и красива, но не типична банална блондинка. Привлича ме екзотичното, необичайното, далечното. Харесвам необикновени хора и изобщо всичко оригинално. Достатъчно съм мъжествен и не обичам да се правя на супермен. Струва ми се грубо и неинтелигентно. Умът определя сексуалното привличане и еротичността. Мисълта е водачът, а тялото — изпълнител. Основният ми проблем е, че имам склонност към анализиране и веднъж опознал една жена, аз се отегчвам и минавам на следващата. В състояние съм да се настроя сексуално, дори когато само си мисля за секс.
МЪЖ С МАРС В ЗНАК РИБИ
Имам душа на поет. Не винаги го показвам, но съм чувствителен мъж. Интуитивно усещам посоката, в която да вървя. Логичността не е от силните ми страни. Следвам идеите си и обикновено стигам до целта, дори по дълъг и заобиколен път. Предпочитам виещата се селска пътека пред магистралата. Преди да се гмурна, опитвам дъното. Улавям токовете във въздуха и чак тогава предприемам нещо конкретно. Трябва да се боря със собственото си безразличие, защото често се оставям на течението. Улавям бриза и мога да потеглям като платноход. Плувам уверено към целта. Постоянно се приспособявам към посоката на вятъра, като предпочитам стратегическите методи, а не конфронтацията.
Не винаги разбирам постъпките си, тъй като обикновено не действувам воден от една-единствена, а от много причини. Напътствуват ме въображението и чувствителността. По този начин стигам до творчески решения, без да знам как са възникнали. Многозначителността е проблем, но не ме тревожи, защото нищо не е такова, каквото изглежда на пръв поглед и всичко може да се тълкува по няколко начина. Искам да съм полезен и внимателен и мога да бъда самопожертвователен за тези, които обичам. Идеализмът ме спасява от обидите и разочарованията, но трябва да внимавам да не избухвам. Надигнат ли се отрицателните ми емоции, ставам необуздано яростен. Особено ако емоциите са много силни.
Аз обичам самото състояние на влюбеност и романтичната атмосфера ме вдъхновява да съчинявам стихове и да изпращам цветя. Сексапйлното бельо, приятните аромати, светлината на свещи, луната и розите, сексуалната игра с много въображение -- всичко това ми въздействува. Особено ако съм край морето. Усещането за екстаз е прекрасно и аз се оставям да бъда носен на вълните на дълбоката, истинска интимност. Когато всичко е истинско, аз му се отдавам изцяло и то за дълго.


ИЗТОЧНИК И МАТЕРИАЛИ:
из "Планетите на любовта"


Мортиша

 • Гост
МАРС В ДОМОВЕТЕ

ИЗТОЧНИК:АСТРОФЕНИКС.БГ


Мортиша

 • Гост
...


Неактивен Mортиша

 • Зарибен
 • *
  • Публикации: 416
 • Дзен
В еврейската Кабала Марс е петата сфера (сефирот) – Силата (Gevurah). Питагорейците са наричали числото 5 – немезис, дума която описва справедливостта и непобедимия враг.


Марс управлява жизнената сила, амбицията и устрема към целта. Зарежда човек с нетърпение и го прави напорист, безразсъден, целеустремен, волеви и деен. Марс е символ на бързото начало и резкия край. Неговата енергия е концентрирана, мигновена, твърда и непоколебима. Трудно е действието на Марс да бъде спряно или ограничено, нито посоката му да бъде променена. Пречките го провокират, а не го обезкуражават.
 
Сферата на Марс е известна още като сферата на страха (Pachad) – страхът от бога и началото на мъдростта, тъй като идва от осъзнаването на нашата преходност. Сферата на Марс формира моралната триада заедно с Юпитер (Chesed) и Слънцето (Tiphereth ). В нея добрият Юпитер и лошия Марс символизират съзидателното и разрушителното начало, които са живителните принципи на Вселената и които се срещат в Слънцето.


На този сефирот съответства втория ден на сътворението. Gevurah е силата на божия гняв, който наказва несправедливостта и е свързан с абсолютното придържане към буквата на закона и бързото му прилагане. Двете сфери – на Юпитер и на Марс формират вътрешния баланс на душата и как тя действа навън, към света.
 
Числовото изражение на Gevurah е 216, което 6 пъти 6 пъти по 6. 10-те божи заповеди са дадени на Моисей на планината Синай на две каменни плочи с размер 6 х 6 х 6 педи.
„Най-добрият начин да се спасиш от чуждите дракони, е да си имаш свой собствен Дракон”