ВСЕЛЕНА, МИРОЗДАНИЕ, ВСЕМИР > Извънземни цивилизации и НЛО

ЗА ВСИЧКИ ДОШЛИ ОТ ОРИОН

(1/1)

Мортиша:
Бунтът на Луцифер е разгледан подробно в някои ваши религиозни текстове, включително и в силно изопачената книга „Урантия“, донесена на Земята от Съветите на Андро­меда. Съдържащата се в тази книга информация е предложена от различни същности на Съветите на Андромеда, които се опитвали да получат достъп до хрониките на Акаша в периода отпреди 10 млн. години пр.н.е. Някаква част от инфор­мацията е точна и полезна, но същностите на Андромеда не успели да преминат много от воалите, обхващащи периода, подробно описан в техните беседи. Затова много от тези същ­ности разчитали на информация от „втора ръка“, която им била предоставена от различни членове на Съветите на Бетелгейзе, Сириус А и Сириус Б, взели участие в експеримента на Земята в посочените по-горе периоди.
Повечето архангели и възнесени учители от небесните пла­нове са притежавали точна информация относно този пе­риод, но не им е било разрешено да я разпространяват заради политиката на ненамеса. Енергийните трансмисии на нашата група, Основателите, и някои други групи от високите плът­ности са способни в достатъчна степен да преодолеят тези во­али, без значение кой или какво ги е спуснало. По силата на настоящата Божествена Повеля ние сме упълномощени да раз­крием тази информация.
Земята преди Лемурия
Периодът след Пан и преди Лемурия съответства прибли­зително на времето между 10 млн. и 500 хил. г. пр.н.е. В този период вашият свят бавно се възстановявал от Великия потоп и жизнените форми отново започнали да се разпространяват. След унищожението на Малдек и атмосферата на Марс много души дошли и се въплътили на Земята, като значително увеличили населението. Земята отново се покрила с тропически джунгли, като 90% от нея били покрити с вода и само поляр­ните области оставали сравнително прохладни.
Тъй като душите от Малдек и Марс продължили да прииж­дат на Земята, общото вибрационно ниво на Земята се пони­жило, за да съответства на тяхната честота. Когато съставното ниво на осъзнаване на Земята паднало под горна четвърта плът­ност (450 по измервателната скала), душите от съседните системи успели да получат достъп до звездните врати и пор­тали около Земята (които по това време не били регулирани, освен от Закона за привличането). Подобното привлича подоб­но. Съставното вибрационно ниво на човечеството има склон­ност да привлича същества от другаде, които имат сходна виб­рация. Въпреки че орионците и драконианците вече били стъ­пили на Земята, те започнали много бързо да прииждат, след като доминиращата вибрация на човешкото съзнание паднала в по-ниската четвърта плътност.
До преди 500 000 г. по вашата времева линия Земята про­дължила да привлича все повече и повече души от цялата все­лена. Обикновено нивото на вибрация на тези души било от четвърта плътност. Това означава, че те били подложени на астралните и етерните изкривявания, присъщи на това ниво на вибрацията.
Генетиката на Земята сега била смесица от много раси, но пос­тепенно започнали да доминират орионците. Войната между Ригел и Бетелгейзе на техните звездни системи направила жи­вота на много орионци непоносим и на Земята се гледало като на място, където животът можел да започне отначало. За раз­лика от драконианците, орионците можели лесно да се приземяват направо на повърх­ност­та на планетата, освен че идвали чрез процеса на въп­лъщение. Затова техният брой се увеличавал много по-бързо отколкото на драконианците, на чиито влечугопо­доб­ни тела било трудно да се приспособят към земната атмос­фера и гравитация.
Ние, Основателите, с безпокойство наблюдавахме случва­щото се, но понеже не ни беше разрешено да се намесваме, ние приличахме на техници лаборанти, наблюдаващи безконтрол­ното увеличаване броя на популацията, без да правят нищо, за да прекъснат този процес.
Група архангели и възнесени същества от седма, осма и де­вета плътност също наблюдавали Земята. Някои от тези същес­тва са добре познати на хората на Земята, включително Архан­гел Михаил. Възнесеното същество, което по-късно получило името Луцифер, също било сред наблюдаващите развитието на Земята. С цел да намали хаоса на Земята, Луцифер разрабо­тил план за обучаване на земните души как да контролират емо­циите си и да използват интелектуалните си способности, за да не бъдат така лесно манипулирани от негативно поляризи­ра­ни­те групировки. Луцифер погрешно смятал, че причината за вло­шаващата се ситуация на Земята е в разкрепостените емо­ции и страсти.
Група души, предвождани от Луцифер, дошли на Земята и основали редица мистични школи, където обучавали душите да потискат и контролират емоционалното си тяло. Но планът до­вел до обратен резултат, тъй като докато учениците се учели да потискат своите емоции, техните души все повече и повече се фрагментирали, докато тяхната вибрация се понижила от чет­върта до трета плътност. Потискането на която и да е част от вашия аз води до загуба на сила и осъзнаване. Срамът от емоциите при мъжете, викторианското потискане на сексуалното желание и обявяването на чувствата като нещо грешно водят началото си от философията на Луцифер.
Виждайки какво става на Земята, Архангел Михаил решил, че повече не може просто да седи и да наблюдава. Затова той оглавил група от възнесени същества, които доброволно понижили вибрацията си, за да слязат на Земята и да основат друга мистична школа, предназначена за издигането на вибра­циите на душите обратно към светлината. Когато Михаил и неговата група пристигнали на Земята, се оказало, че вибраци­ите са толкова плътни, че той и групата му от небесни помощ­ници били погълнати от играта на двойствеността и започнали да гледат на негативно ориентираните групировки като на зли сили, които трябвало да бъдат победени. Така архангелите утвърдили кон­цепцията за „светлината срещу тъмнината“ във вашия свят. Михаил приел страната на светлината, а много от членовете на Съветите на Ригел и пове­чето драконианци заели страната на тъмнината.
По това време Луцифер и неговата група запазили своята хладна и спокойна отчужденост, наблюдавайки с интерес и от дистанция зараждащите се сражения. Той така бил очарован от драмата на дуалността, че започнал да поддържа и двете страни, подготвяйки светлата и тъмната страна за борба една срещу друга. Било му интересно да види коя ще се окаже побе­дител.
Липсващата съставка на всичко това било състраданието. Луцифер учел войниците си на бойното поле да потискат емоциите си и да бъдат безчувствени към нещастията и страда­нията. Архангел Михаил учил своите войници да бъдат смели и със сила да побеждават тъмните сили. Когато Луцифер видял какво прави Михаил, той престанал да обръща внимание на орионците и драконианците и започнал война със силите на Михаил, повечето от които помагали от етерните сфери. Над Земята, на астрален и етерен план, последвало велико сраже­ние. То станало известно като Войната на Небесата. Силите на Михаил неистово се стремили да победят тъмни­ната. Силите на Луцифер били сдържани, спокойни, разсъди­телни и водели войната с помощта на коварна стратегия. Тре­тата сила, негативно поляризираните орионци и драконианци, сега воювали едни с други.
Войната на Небесата продължила почти хиляда години, като това се случило приблизително 500 000 г. пр.н.е. През пе­риода от 1 000 000 г. пр.н.е. до 500 000 г. пр.н.е. населението на Земята нараснало от около 200 милиона на близо един милиард души. Тъй като войните основно се водили извън планетата и не пов­лияли значително на повърхността на Земята или подземните култури, населението не намаляло значително по време на Бунта на Луцифер. Повечето войни на повърхността били регионални и се водили с обикновено оръжие.
След почти хилядолетна битка било обявено примирие. Луцифер и неговата група се съгласили да не разпространяват агресията си срещу когото и да било на планетата Земя. Михаил осъзнал безсмислието на борбата с тъмнината и опитите със сила да преодолее потискането на емоционалната енергия и се оттеглил отново в небесните царства, за да усвоява поучи­телните уроци.
Между 500 000 и 200 000 г. пр.н.е. животът на Земята от трета плътност се развивал постепенно. Някои души възстано­вили съзнанието си от четвърта плътност и започнали да се учат как да живеят дружно. В същия този период от галакти­ката дошли множество души и Земята наистина се превърнала в кипящ котел. И все пак най-голяма си оставала групата на ори­онците от Бетелгейзе и Ригел. По време на Бунта на Луци­фер Съветите на Бетелгейзе застанали на страната на Михаил и на „светлите сили“, докато Съветите на Ригел взели страната на „тъмните сили“. Въпреки че в периода след бунта имало много малко явна враждебност, двете групи орионци ограничили кръстосването в рамките на своите полярности. Така те запа­зили своята структура на ДНК. Групировките на Бетелгейзе били по-мирни, докато групировките на Ригел продължили да бъдат властни и агресивни. По това време пикът на неселението достигнал почти 1,5 милиарда човека, точно преди прецесионен цикъл, станал преди около 200 000 години пр.н.е., да окаже силно влияние върху човече­ството.
Трябва да отбележим, че наводненията, ледниковите пери­о­ди и тектоническите размествания, станали преди около 200 000 години пр.н.е., погребали по-голямата част от човечес­твото под хиляди метри скали и руини. Съвременните антропо­лози са открили някои останки от хора, живели в този период. Това предизвика смут сред традиционните източници, които смятат, че човешкият живот се е развил от приматите и че ра­зумен човек не е съществувал до преди 30 000 години.
Из Глава 3 „Кратка история на Земята“ от книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“

Мортиша:
Кой е архангел Михаил?
ДУХОВНОТО създание, наречено Михаил, не се споменава често в Библията. Но всеки път, когато Михаил е споменат, е във връзка с някакво негово действие. В книгата на Даниил той се бори със зли ангели, в писмото на Юда спори със Сатана, а в Откровение води война срещу Дявола и демоните му. Като защитава управлението на Йехова и се бори срещу Божиите врагове, той живее в съгласие със значението на името си — „Кой е като Бога?“. Но кой е Михаил?

Понякога хората са известни с повече от едно име. Например патриархът Яков е познат също като Израил, а апостол Петър — като Симон. (Битие 49:1, 2; Матей 10:2) Подобно на това Библията показва, че Михаил е името, с което Исус Христос е наричан преди и след живота си на земята. Нека да разгледаме библейските основания, които ни помагат да стигнем до това заключение.

Архангел. В Божието Слово се говори за „архангел“ Михаил. (Юда 9) Това означава „главен ангел“. Думата „архангел“ се среща в Библията само в единствено число и никога в множествено. Това означава, че има само един такъв ангел. Освен това Исус е свързан с позицията на архангел. Относно възкресения господар Исус Христос в 1 Солунци 4:16 се казва: „Сам Господарят ще слезе от небето със заповеден вик, с глас на архангел.“ Така гласът на Исус е описан като глас на архангел.  Следователно според този стих самият Исус е архангел Михаил.

Военачалник. В Библията се казва, че ‘Михаил и неговите ангели се сражавали със змея и неговите ангели’. (Откровение 12:7) Така че Михаил предвожда армия от верни ангели. В Откровение и Исус е описан като водач на армия от верни ангели. (Откровение 19:14–16) Освен това апостол Павел споменава конкретно „господаря Исус“ и ‘неговите могъщи ангели’. (2 Солунци 1:7) Така в Библията се говори както за Михаил и ‘неговите ангели’, така и за Исус и ‘неговите ангели’. (Матей 13:41; 16:27; 24:31; 1 Петър 3:22) След като в Божието Слово никъде не се посочва, че в небесата има две армии от верни ангели — една, водена от Михаил, и друга, оглавявана от Исус, — е логично да направим заключението, че Михаил не може да бъде никой друг, освен Исус Христос в небесната му позиция. *


Св. архангел Михаил и душите на праведниците и грешниците

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ, СПОРЯЩИЙ ЗА ДУШУ С ДЬЯВОЛОМ Испания, ок. 1200 года. Темпера. Панель. 5836 x 4727 см. www.fotobank.ru Музей искусств Каталонии. Барселона. Испания.
Св. архангел Михаил в спор за душата с дявола.
Раннокатолическо изображение от ок. 1200 г. в Испания. Днес в Музея на каталонското изкуство в Барцелона, Испания. Източник: cirota.ru

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия